בס"ד            המלץ לחבר הפוך לדף הבית   |   הוסף למועדפים
לוח מודעות - גוד רייטינג מחירון רכב לוחות אינדקס עסקים בוידאו        TV        מאמרים פרסום מודעה חינם
תקנון

מבוא

השימוש באתר גוד רייטינג http://www.aaaa.co.il/   http://www.goodrating.co.il/ להלן "האתר") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. עצם השימוש באתר פירושו מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.

 

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכו'. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים אלה. ייתכן שבחלק מהשירותים תידרש להוסיף ולמסור מידע נוסף על זה שמסרת בעבר, ככל שהדבר יהיה רלבנטי לאותם שירותים נוספים.
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

בעת הרישום לשירות תתבקש להזין כתובת אי מייל פעילה וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. מפעילי האתר רשאים לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים;

 

אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של החברה;

 

אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

 

אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת השימוש באתר;

 

אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על שלושה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;

 

אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;

 

אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

 

אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);

 

אם יש לך חוב כספי לחברה ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד לתשלומו;

 

מדיניות ניהול מודעות באתר

החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר. הנהלת האתר משאירה לעצמה את הזכות לחסום/לבטל כל מודעה שאינה עומדת בכתוב לעיל.

 

התחייבויות המשתמש

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:


1. תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.


2. תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.


3. תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.


4. תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.


5. תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.


6. תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.


7. תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.


8. הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.


9. המשתמש מקנה לחברה את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות.


10. המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה) ושיוכו (המקומות בהם למד, עבד, שירת וכדומה).


11. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.


12. המשתמש יפצה את החברה ו/או את הגורמים הקשורים לה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.


13. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת מפעילי האתר מראש ובכתב.


14. השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.


15. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של החברה. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של החברה. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.


16. המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.


17. המשתמש מסכים כי לחברה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

אופן השימוש של החברה במידע

החברה לא עושה שימוש בנתונים ולא מעבירה מידע לשום חברות , מילבד את צורכי המפרסמים

 

דיוור ישיר

דיוור ישיר מוגדר בסעיף 17ג. לחוק הגנת הפרטיות כ: " פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע". באם פנייה אישית כלשהי המתבצעת אליך נופלת במסגרת הגדרת חוק זו, ומתבססת על נתונים המצויים בידי מפעילי האתר, עומדת לרשות מפעילי האתר הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת מסרים כאלה ואחרים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

חתימה על תקנון זה כמוה כאישור רשמי מצידך לשליחת מסרים לכתובת המייל הפרטית על ידי מפעילי האתר.

בכל מקרה, עומדת לך הזכות לפנות אל החברה בכתב באחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע. היה ומפעילי האתר יקבלו ממך הודעה כאמור הם יפעלו לאלתר בהתאם לדרישה ויודיעו לך בכתב כי הם עשו כן.

בהקשר זה מודגש כי באם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שהחברה תפעל על פיה ולא תעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו, ואולם מידע המצוי בידי החברה והנוגע לשימושך באתר לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו' - יישמר במאגרי המידע הפנימיים שלה בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה.


השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/ת

 1) החברה אינה מתחייבת ולא תהיה אחראית לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.


2) החברה לא תהיה אחראית לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.


3) מובהר כי אין באפשרות החברה לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על-ידי המשתמשים באתר עצמו או באתרים אחרים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את החברה בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.


4) למרות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין לראות בהחלטת החברה לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.


5) החברה לא תהיה חייבת ו/או אחראית בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר לחברה על האפשרות של אבדן שכזה.


6) החברה תהיה רשאית מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'. החברה אינה אחראית לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה לחברה כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.


7) השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is) והחברה לא תשא בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.


8) החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.


9) החברה מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

 

הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל הזכויות על העיצוב, התכנים, התוכנות והיישומים באתר, שייכות לחברה. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, השימוש בשם "גוד רייטינג", עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. התכנים המשודרים דרך האתר הם בבעלות ואחריות יוצרהם, אם מצאת עצמך ניפגע מתוכן זה כתוב לנו ונסירו בהקדם, הנהלת האתר אינה לוקחת אחריות על תכנים חיצוניים ולא תיסה בכל אחריות לגבהם.

 

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט במחוזות תל אביב והמרכז תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה ולשימוש באתר.


לוחות: לוח בעלי מקצוע, לוח חיות מחמד, לוח דרושים, לוח נדל"ן, לוח רכבלוח יד שניה, עסקים בוידאו, מחירון רכב,

 

 

 


חדשות מבזקים ועדכונים
המבזקים באדיבות yNet
הרשמה
שכחתי סיסמה
עסקים למכירה
עסקים להשכרה
מחירון רכב
עורכת דין למקרקעין הסכם ממון וירושות
   |    מפת אתר    |